Używamy plików cookies, aby dać Ci jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszego sklepie internetowego. Pozostanie na stronie oznacza, że zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Willkommen im B2B Online-Shop der Fränkischen Bettwarenfabrik!


Unser Online-Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer. Kein Verkauf an Privatkunden. Bitte registrieren Sie sich vor Ihrer Bestellung im Shop. Alle Preise in € zzgl. Mwst.


Ihr FBF bed&more - Team

RegulaminRegulamin sklepu internetowego Estella Sp. z o.o.

I. Postanowienie ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej "Regulamin") określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl dostępnym na stronie www.fbf-bedandmore.pl (dalej: "Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera, Zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu, Formularza kontaktowego.

2.Właścicielem Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl jest Estella Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Polna 6, 59-100 Polkowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej – Wrocław, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042579, NIP 6921004220, kapitał zakładowy 455.000 PLN. (dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl: biuro@fbf-bedandmore.pl

II. Definicje:

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.    Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Klienta, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może on, przy pomocy aktywowanego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl.

2.    Cena – oznacza cenę Produktu netto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu.

Ceny nie uwzględniają podatku VAT i doliczany jest do nich podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy.

3.    Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.    Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu.

5.    Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Aktywacji Konta Klienta w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl.

6.    Klient – oznacza firmę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl  w imieniu Przedsiębiorcy, który dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.

7.    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Przedsiębiorcy podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl po dokonaniu Aktywacji.

9.    Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą netto.

Wszystkie zamówienia odbywają się wyłącznie według naszych warunków sprzedaży, dostawy i płatności, które z chwilą złożenia zamówienia traktowane sa jako zaakceptowane.

10.    Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

11.    Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas Aktywacji.

12.    Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl.

13.    Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

14.    Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Przedsiębiorcę na stronie http://www.fbf-bedandmore.pl.

15.    Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta.

16.    Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17.    Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą lub między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.

18.    Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.  


Dział III. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl.

1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl., w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.

3.    W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy;

4.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl. Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

5.    Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Dział IV. Wymagania techniczne.

1.    Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl, które powinien spełniać Klient:

a)    Posiadanie aktywnego połączenia z sieci Internet;

b)    Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;

c)    Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024x768.

2.    W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Dział V. Rejestracja

1.    W celu utworzenia Konta Klienta, Przedsiębiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.    Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest możliwa tylko dla Klientów posiadających polski numer NIP.

3.    Podczas Rejestracji Przedsiębiorca podaje swoje imię i nazwisko, dane firmy, adres e-mail, dane teleadresowe, jak również ustala indywidualne Hasło.

4.    Przedsiębiorcy, którzy podczas procesu Rejestracji nie wypełnili danych firmy, są zobowiązani do uzupełnienia danych w ciągu miesiąca od Rejestracji. 

5.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Przedsiębiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Przedsiębiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Dział VI. Zamówienia

1.    Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który w toku Rejestracji założył jego Konto Klienta.

2.    Z chwilą Aktywacji Konta Klienta, Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające Umów sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz przez Klienta.

3.    Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

4.    Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl w zakładce „Warunki Dostawy”. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.

6.    Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl.

7.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym fbf-bedandmore.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

8.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

9.    W toku składania Zamówienia Klient określa czy składa Zamówienie celem zawarcia Umowy sprzedaży w swoim imieniu, jako Konsument czy też w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który w toku Rejestracji założył jego Konto Klienta. W zależności od rodzaju zamówienia, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy  Fakturę VAT.

10.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który uprzednio dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.

11.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w Dziale VII ust. 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.

12.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

Dział VII. Płatności   1.    Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:

a)    stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;

b)    nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

2.    Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

3.    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

4.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a)    za pobraniem  – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Produktu - usługa ta dotyczy tylko wybranych produktów. W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

b)    kartą płatniczą lub ePrzelewem, które są obsługiwane przez PayPal. z siedzibą w Luksemburgu. 

5.    Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

6.    W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w Dziale VIII ust. 5, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dział VIII. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub anulowanie Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Dział IX.  Dostawa

1.    Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.    Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia.

4.    Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

5.     Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.     W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.     Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

8.     Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

9.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

10.   Dostawa bielizny i akcesoriów sypialniach do miejsca zamówienia jest bezpłatna od wartości 500 PLN netto. W przypadku zamówienia na kwotę mniejszą niż 500 PLN netto jesteśmy zmuszeni doliczyć opłatę za opakowanie w wysokości 20 PLN netto.


11.   Wszystkie produkty są realizowane wyłącznie pod zamówienie klienta. W tym przypadku firma Estella Sp. z o.o. jest zmuszona do zabezpieczenia pewności odbioru towaru przez klienta poprzez przedpłatę w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. Faktura proforma zostanie opłacona w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia (płatności) w tym terminie 10 dni zamówienie zostaje usunięte.

13.   Przy dostawie łóżek, stelaży i materacy, dostawa przed budynek jest bezpłatna przy zamówieniu od 40 sztuk (bez wnoszenia do pomieszczeń). Przy mniejszych ilościach koszty dostawy ustalane są indywidualnie


Dział X. Możliwość zwrotu zakupionego Produktu przez Przedsiębiorców.

1.    Przedsiębiorca na rzecz którego Klient zawarł Umowę sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z fbf-bedandmore.pl.

2.    Celem zwrotu Produktu, Przedsiębiorca, powinien złożyć do Sprzedawcy wniosek o zwrot Produktu.

3.    Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu:

a)    który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu;

b)    jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. obejrzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety);

c)    który nie jest wymieniony w pkt. 13, poniżej.

4.    Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 od dnia Dostawy.

5.    Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów z Zamówienia).

6.    Wniosek o przyjęcie zwrotu Produktów powinien zostać wysłany listem poleconym na adres Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl, ul. Polna 6, 59-100 Polkowice lub mailem na adres biuro@fbf-bedandmore.pl. Do wniosku powinna zostać dołączona kopia lub skan dowodu zakupu zwracanych Produktów.

7.    Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wniosku o przyjęcie zwrotu Produktu, Sprzedawca w terminie 30 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na  adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację o swojej decyzji co do wniosku.

8.    W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Sprzedawca prześle do Przedsiębiorcy, przy pomocy poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zwrotu.

9.    W wypadku odsyłania Produktu, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu, a wypełniony formularz zwrotu odesłać na adres biuro@fbf-bedandmore.pl. (formularz zwrotu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl).

10.   Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.

11.    Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty:

a)    wszystkie produkty spresonalizowane takie jak: łóżka, maskownice, pledy, materace, wezgłowia, ławeczki, skrzynie, dostawki, stelaże, poszewki ozdobne, bielizna stołowa, komplety pościeli, prześcieradła - gdyż zostały one wyprodukowane pod konkretne zamówienie a odsprzedaż ich jest praktycznie niemożliwa;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dział XI. Uprawnienia Przedsiębiorców z tytułu Rękojmi.

1.    Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Przedsiębiorcy na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres 1 roku od dnia Dostawy.

2.    W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy na adres e-mailowy: fbf-bedandmore.pl lub listem poleconym na adres: Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl, ul. Polna 6, 59-100 Polkowice. Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu.

3.    Po wysłaniu do Sprzedawcy zawiadomienia o reklamacji, Przedsiębiorca otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji numer sprawy. Jest to indywidulany numer, który został nadany sprawie Przedsiębiorcy. Tym numerem Przedsiębiorca powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji swojej sprawy.

4.    Nadanie sprawie numeru nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem reklamacji przez Sprzedawcę.

5.    Po otrzymaniu numeru Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji albo upływu terminu, o którym mowa powyżej, na udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę) przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl, ul. Polna 6, 59-100 Polkowice, z dopisanym numerem reklamacji. Na przesyłce z Produktem Przedsiębiorca powinien umieścić w widocznym miejscu numer. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu oraz wypełniony formularz reklamacji. Formularz reklamacji jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego fbf-bedandmore.pl w szczegółach zamówienia, dodatkowo w formie papierowej jest także dołączony do każdej przesyłki będącej przedmiotem Dostawy. Przedsiębiorca przesyła do Sprzedawcy, reklamowany z tytułu rękojmi Produkt na własny koszt.

6.    Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji.

7.    W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Przedsiębiorcy wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.

8.    W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy fbf-bedandmore.pl odsyła reklamowany Produkt do Przedsiębiorcy na jego koszt.

 Dział XII. Gwarancja

1.    Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

2.    W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Dział XIII.  Usługi

1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a)    Prowadzenie Konta Klienta; b)    Newsletter; c)    Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu; d)    Formularz kontaktowy.

2.    Usługi wskazane w  Dziale XVI. ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.    Usługa Prowadzenia Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie.

5.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Aktywacji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu aktywacyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7.    Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: a)    informację o nadawcy; b)    wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki; c)    informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8.    Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów.

9.    Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10.    Klient oświadcza, że:

a)    jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b)    umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c)    wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)    wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.    Klient nie jest uprawniony do:

a)    zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b)    zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

12.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z Działem XVIII Regulaminu.

13.    Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a)    zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)    naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c)    posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d)    pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e)    naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

14.   W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z  Działem XVIII ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

15.    Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

16.    Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

17.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

18.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.

19.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

20.    Klient, który dokonał Aktywacji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

21.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.

Dział XVII. Odpowiedzialność

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.


Estella Sp. z o.o.

ul. Polna 6

59-100 Polkowice

Polska

Tel.: +48 76 845-37-80

Fax: +48 76 845-37-81

E-Mail: biuro@fbf-bedandmore.pl

Web: www.fbf-bedandmore.pl

KRS: 0000042579 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

IX Wydział Gospodarczy KRS NIP: 692-10-04-220 Kapitał zakładowy: 455.000,00 PLNRegulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017


Newsletter
Katalog produktów Przeglądaj teraz
Konfigurator Konfiguruj teraz

Dowiedz się wszystkiego o łóżkach hotelowych w sklepie internetowym dla klientów b2b Estelli!

Odkryj łóżka kontynentalne FBF® i akcesoria oraz przemyślane systemy łóżek oferowane za przystępną cenę, idealne dla każdego hotelu lub pensjonatu! Nasze dowolnie łączone łóżka hotelowe, wezgłowia, materace bazowe, elementy łączące, nóżki i artykuły dekoracyjne spełniają wszystkie życzenia dotyczące wartościowego wyposażenia pokojów hotelowych. Pięć kroków do indywidualnie dobranego łóżka hotelowego dla każdego hotelu – wybierz dowolny z czterech systemów łóżek dzięki naszemu kreatorowi łóżek kontynentalnych! W naszym świecie materaców można znaleźć szeroki wybór , idealnie dopasowanych do naszych łóżek kontynentalnych materaców odpowiadających różnym wymaganiom jakościowym. Oczekuje na Ciebie również szeroki, profesjonalny asortyment nakładek ochronnych i higienicznych na materace oraz topperów i pokrowców. Daj się ponieść naszej ofercie i zatroszcz się o zdrowy sen w higienicznych, czystych warunkach! Zadbaj o relaksujący sen, który pozostawi gościom niezapomniane wrażenia! Nasze produkty z wypełnieniem z puchu i pierza lub z materiałów syntetycznych odpowiednich dla osób cierpiących na alergię rozpieszczają wszystkich gości, dbając o odpowiedni relaks. Odkryj również menu poduszek FBF oferujące wypełnione ze wszystkich stron, ulubione poduszki, jak również wałki, podgłówki i wiele innych produktów!

Zaskakująca swoboda wystroju hotelowego – również dzięki szerokiej gamie produktów

Higieniczna i czysta pościel hotelowa dla każdej koncepcji pomieszczenia, funkcjonalne, prześcieradła na gumkę i tradycyjne oraz szeroki wybór przytulnych koców: Dzięki programowi pościeli hotelowej FBF bed&more możesz zadbać o idealny relaks i rozpieszczać gości najlepszymi tkaninami, za najlepszą cenę! Odkryj nasze produkty przeznaczone dla pobytu rodzin w hotelach! Dzięki meblom dziecięcym z certyfikatem GS higienicznym materacom dla dzieci i prześcieradłom na gumkę, zestawom pościeli dostępnym w dowolnych kształtach, przyjemnym w dotyku tkaninom, przytulankom i innych produktom możesz już jutro upiększyć urlop swoich gości. Dzięki naszym towarom wykonanym z froty dostępnym w sklepie internetowym FBF możesz zmienić własne łazienki i strefy dobrobytu w małe oazy relaksu dla swoich gości. Odkryj urozmaicone, dowolnie łączone ręczniki do rąk, ręczniki do łazienki i sauny wykonane z ekskluzywnej zwykłej i przędzonej froty oraz wysokiej jakości szlafroki i inne przyjemne tkaniny zapewniające idealny pobyt w spa! Tekstylne smakołyki dla restauracji, sal restauracyjnych i kawiarni: Nasze starannie wybrane produkty stołowe są łatwe w pielęgnacji, a dzięki licznym wzorom i kombinacjom barw oferują rozwiązanie dla dowolnej koncepcji wnętrza. Praktyczni, tekstylni pomocnicy kuchenni pomogą Ci bezproblemowo wyżywić gości każdego dnia.

Nasze główne kategorie produktów w sklepie internetowym z wyposażeniem hotelowym i łóżkami kontynentalnymi

Łóżka kontynentalne i akcesoria - Konfigurator łóżek hotelowych - Wezgłowia - Stelaże i dostawki - Materace i higiena  - Materace hotelowe - Materace wierzchnie i nakładkiOchraniacze na materacKołdry i poduszkiKołdry syntetyczne - Poduszki syntetyczne - Kołdry puchowe - Poduszki puchowe - Menu poduszkowePościel - Pościel hotelowa - Koce - Prześcieradła hotelowe oraz z gumkąHotel i dziecko - Artykuły frotte - Podwójna pętelkaPojedyncza pętelkaSzlafroki - Akcesoria - Bielizna stołowa* plus dostawa